Sửa đổi quy định về thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

Sửa đổi quy định về thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/10/2021.