Thông báo số 02/TB-ĐANN ngày 28/11/2023 của BQL Đề án Ngoại ngữ Quốc gia về việc mời chào giá chỉ định Đơn vị tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT và đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu Thiết kế kịch bản và tạo bài giảng trực tuyến cho khóa e-learning tài liệu tiếng Anh, Nhật (ngôn ngữ tiếng Việt)

Thông báo số 02/TB-ĐANN ngày 28/11/2023 của BQL Đề án Ngoại ngữ Quốc gia về việc mời chào giá chỉ định Đơn vị tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT và đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu Thiết kế kịch bản và tạo bài giảng trực tuyến cho khóa e-learning tài liệu tiếng Anh, Nhật (ngôn ngữ tiếng Việt)

Về việc mời chào giá chỉ định Đơn vị tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT và đơn vị tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu Thiết kế kịch bản và tạo bài giảng trực tuyến cho khóa e-learning tài liệu tiếng Anh, Nhật (ngôn ngữ tiếng Việt) thuộc nhiệm vụ “Xây dựng, thẩm định tài liệu bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ, giáo viên cốt cán dạy tiếng Nhật và tiếng Anh thực hành”