Trưởng ban Nguyễn Thị Mai Hữu
Điện thoại: 02436649069
Email: ntmhuu@moet.gov.vn
   
Phó Trưởng ban Trần Trọng Hưng
Điện thoại: 02436230903
Email: tthung@moet.gov.vn