CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

CÁN BỘ CHẤM THI NÓI VÀ VIẾT THEO CÁC ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2913/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Đối tượng tham gia chương trình bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây gọi là chương trình bồi dưỡng cán bộ chấm thi) là những người có nguyện vọng trở thành cán bộ chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNN), đồng thời đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh không thấp hơn bậc 4 theo KNLNN hoặc tương đương đối với người giao nhiệm vụ chấm thi bậc 1 hoặc bậc 2; không thấp hơn bậc 5 theo KNLNN hoặc tương đương đối với người được giao nhiệm vụ chấm thi bậc 3 hoặc bậc 4; không thấp hơn bậc 6 theo KNLNN hoặc tương đương đối với người được giao nhiệm vụ chấm thi bậc 5 hoặc bậc 6. Trong đó kết quả đánh giá năng lực nói và viết không thấp hơn mức quy đổi tương đương bậc 4 theo KNLNN;

- Có bằng thạc sĩ một trong các chuyên ngành về ngôn ngữ tiếng Anh, phương pháp giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ học, hoặc ngôn ngữ học ứng dụng;

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên tục giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.