HƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

CÁN BỘ RA ĐỀ THI THEO CÁC ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2912/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Đối tượng tham gia học Chương trình bồi dưỡng cán bộ ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây gọi là Chương trình bồi dưỡng cán bộ ra đề thi) là những người có nguyện vọng trở thành cán bộ ra đề thi tiếng Anh theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNN), đồnthời đáp ứng các yêu cầu quy định sau:

Có chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh khônthấp hơn bậc 5 theo KNLNN;

Có bằng thạc sĩ một trong các chuyên ngành về ngôn ngữ tiếng Anh, phương pháp ging dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ học, hoặc ngôn ngữ học ứng dụng;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thôntư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.