Bộ Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ bao gồm: 
- Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các trường tiểu học; 
- Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các trường trung học cơ sở; 
- Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các trường trung học phổ thông; 
- Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục đại học;
- Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ dành cho các hoạt động liên trường.

Quý độc giả có thể vào đường link dưới đây để tham khảo:

https://drive.google.com/drive/folders/1z8Jb9Gjzet4LNG6Piq-wzBzw9S39_jw_