Đổi mới hoạt động bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ theo hướng nào?

Đổi mới hoạt động bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ theo hướng nào?

Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo là một trong 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu trong Chỉ thị năm học 2019 - 2020. Vì vậy, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, tăng cường các điều kiện dạy và học ngoại ngữ đóng một vai trò vô cùng quan trọng.