Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: Tăng chất lượng, thi minh bạch

Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: Tăng chất lượng, thi minh bạch

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam có nhiều điểm mới quan trọng.