Chi bộ Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Chi bộ Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 11/3/2021,Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú, cán bộ của Ban là Đặng Thị Thanh Huyền theo Quyết định số 33-QĐKN/ĐUB ngày 26/02/2021 của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quyết định kết nạp đảng viên mới.