Lễ ký Thỏa thuận gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge.

Lễ ký Thỏa thuận gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge.

Ngày 29/3 tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã tham dự và chứng kiến Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (BQL Đề án NNQG) và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge ký kết Thỏa thuận gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác giữa BQL Đề án NNQG và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge.