THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2014/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC DẠY VÀ HỌC BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 72/2014/ QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác bao gồm: chế độ khuyến khích đối với học sinh tiểu học và học sinh trung học học bằng tiếng nước ngoài; thời hạn có hiệu lực của Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện chương trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài (sau đây gọi là Đề án); việc gia hạn, đình chỉ và thu hồi Quyết định phê duyệt Đề án đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục đại học.

Điều 2. Chế độ khuyến khích đối với người học bằng tiếng nước ngoài

1. Đối với học sinh tiểu học: Học sinh làm bài kiểm tra, bài thi bằng tiếng nước ngoài và đạt kết quả tốt được nhà trường khen thưởng theo quy định của Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, và/hoặc có thể làm dữ liệu cho việc xét tuyển lên trung học cơ sở.

2. Đối với học sinh trung học: Học sinh làm thêm bài kiểm tra, bài thi cuối năm học, cuối cấp học bằng tiếng nước ngoài và đạt kết quả tốt được xét là thành tích cá nhân trong học tập, rèn luyện; được xét khuyến khích cộng Điểm vào bài thi của môn ngoại ngữ tương ứng. Mức Điểm thưởng do Sở giáo dục và Đào tạo quy định theo nguyên tắc Điểm tối đa môn ngoại ngữ là 10 và Điểm thưởng tối đa không quá 2 Điểm. Ngoài ra, học sinh làm bài thi cuối cấp bằng tiếng nước ngoài đạt kết quả xuất sắc được xét cộng Điểm khuyến khích trong kỳ thi tuyển sinh vào trường trung học phổ thông, trường trung học phổ thông chuyên do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định; được xét cộng Điểm khuyến khích trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng theo quy định của từng trường.

Điều 3. Thời hạn có hiệu lực của Quyết định phê duyệt Đề án

Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức thực hiện chương trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài (sau đây gọi là Đề án) có hiệu lực trong 05 (năm) năm kể từ ngày ký; và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 05 (năm) năm.

Điều 4. Gia hạn hiệu lực thực hiện Đề án

1. Điều kiện gia hạn:

Cơ sở giáo dục được xem xét gia hạn hiệu lực thực hiện Đề án tổ chức thực hiện chương trình dạy và học bằng tiếng nước ngoài khi đáp ứng đủ các Điều kiện sau:

a) Thực hiện đúng các nội dung trong Quyết định phê duyệt Đề án đã được cấp;

b) Không có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam;

c) Tiếp tục đáp ứng các Điều kiện quy định tại Điều 3, 4, 5, 6, 7 và 8 của Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác;

d) Thực hiện đúng chế độ khuyến khích đối với người học bằng tiếng nước ngoài quy định tại Điều 2 của Thông tư này.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn:

a) Văn bản đề nghị gia hạn do Thủ trưởng cơ sở giáo dục ký;

b) Báo cáo tổng kết hoạt động dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong thời gian Quyết định phê duyệt Đề án có hiệu lực, bao gồm các nội dung chính:

- Cơ sở pháp lý;

- Thông tin khái quát về chương trình: tên chương trình, thời gian triển khai, thời gian đã được gia hạn (nếu có);

- Số lượng lớp học, giáo viên và học sinh tham gia, kết quả dạy và học;

- Thuận lợi và vướng mắc trong quá trình triển khai;

- Kiến nghị.

c) Đề xuất các nội dung cần Điều chỉnh (nếu có) trong Quyết định phê duyệt Đề án và giải trình.

3. Thẩm quyền, quy trình, thủ tục, gia hạn:

a) 06 (sáu) tháng trước khi Quyết định phê duyệt Đề án hết hiệu lực, Hồ sơ đề nghị gia hạn cần nộp cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 10 của Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác;

b) Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ không đáp ứng được những nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Thông tư này, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho cơ sở giáo dục để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm phê duyệt và ban hành Quyết định gia hạn thực hiện Đề án. Trường hợp cơ sở giáo dục chưa đủ Điều kiện để hoạt động tiếp, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

Điều 5. Đình chỉ hoạt động và thu hồi Quyết định phê duyệt Đề án

1. Hoạt động dạy và học bằng tiếng nước ngoài bị đình chỉ trong những trường hợp sau:

a) Quyết định phê duyệt Đề án hết hiệu lực;

b) Cơ sở giáo dục không đảm bảo các yêu cầu quy định tại Điều 3, 4, 5, 6, 7 và 8 của Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác;

c) Cơ sở giáo dục không thực hiện đúng chế độ khuyến khích đối với người học bằng tiếng nước ngoài quy định tại Điều 2 của Thông tư này.

2. Thu hồi Quyết định phê duyệt Đề án trong những trường hợp sau:

a) Cơ sở giáo dục có hành vi vi phạm pháp luật và/hoặc bị các cơ quan thực thi pháp luật xử lý vi phạm đến mức thu hồi Quyết định trong quá trình thực hiện Đề án;

b) Hết thời hạn đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở giáo dục không khắc phục được sai sót dẫn đến đình chỉ hoạt động.

3. Cơ quan có quyền đình chỉ và thu hồi Quyết định phê duyệt Đề án là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án theo quy định tại Điều 10 của Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

Điều 6. Điều Khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 7 năm 2016.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.