Ban Lãnh đạo Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia


09-11-2017


Trưởng ban Nguyễn Thị Mai Hữu
Điện thoại: 02436649069
Email: ntmhuu@moet.gov.vn
 
Phó Trưởng ban Trần Trọng Hưng
Điện thoại: 02436230903
Email: tthung@moet.gov.vn
 
Phó Trưởng ban Nguyễn Tô Chung
Điện thoại: 02436231533
Email: tochung@moet.gov.vn
 
Người đăng:
09-11-2017