Giới thiệu chung

Định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025
06/07/2018 10:06:47 Truyền thông BQL Đề án NNQG 0 4347
Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề...
Nhiệm vụ của đề án "dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2008-2020"
06/11/2017 11:41:35 Ban đề án 0 4501
Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại...