Giới thiệu

Định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ...
06/07/2018 10:06:47 Truyền thông BQL Đề án NNQG 0 4347
Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quan trọng sau:
Nhiệm vụ của đề án "dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn...
06/11/2017 11:41:35 Ban đề án 0 4501
Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2008-2020" quy định Đề án thực hiện 7 nhiệm vụ quan trọng.