Chương trình học liệu

ITC Infrastructure for foreign language teaching
14/12/2017 07:52:51 Pham Thanh Thiem, Nguyen Huy Khanh 0 441
ICT application in teaching has become a popular trend. This article introduces and discusses some...
Some videoconferencing software may be use in teaching-learning foreign language - Part 2
14/12/2017 07:51:54 Tang Ba Hoang, Tran Minh Tuan, Vu Thanh Yen 0 325
The article presents a general concept of distance training technology with ICT applications,...
Online ITC capacity development for teachers via teaching with technology (TWT) program of Microsoft
14/12/2017 07:50:18 Nguyễn Ngọc Vũ, Ph.D. –Department of English, HCMC University of Education 0 332
Teaching with Technology – TwT – is a series of courses developed by Microsoft with contribution...
Hướng dẫn học ngoại ngữ trực tuyến - Phần 4
14/12/2017 07:49:24 Nguyễn Thị Cúc Phương (Trường Đại học Hà Nội) 0 444
Dạy-học ngoại ngữ không phải là một nghề mới mẻ ở Việt Nam nhưng dạy-học ngoại ngữ trực tuyến có...
Hướng dẫn học ngoại ngữ trực tuyến - Phần 3
14/12/2017 07:48:24 Nguyễn Thị Cúc Phương (Trường Đại học Hà Nội) 0 494
Dạy-học ngoại ngữ không phải là một nghề mới mẻ ở Việt Nam nhưng dạy-học ngoại ngữ trực tuyến có...
Khảo sát và đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng thư viện điện tử Trường Đại học Hà Nội trong việc tổ chức các dịch vụ thư viện phục vụ dạy và học...
14/12/2017 07:47:23 ThS Nguyễn Văn Kép, Thư viện - Trường Đại học Hà Nội 0 616
Bài viết khảo sát và đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng Thư viện điện tử tại Trường Đại học Hà Nội...
Những yêu cầu cơ sở hạn tầng công nghệ thông tin phục vụ học tiếng Anh trong liên kết đào tạo
14/12/2017 07:45:52 Hoàng Thị Kiều Hoa, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hà Nội 0 403
Bài báo nêu tầm quan trọng của Công nghệ thông tin và truyền thông trong việc đào tạo ngoại ngữ...
Hạ tầng mạng công nghệ thông tin dành cho dạy học ngoại ngữ
14/12/2017 07:45:00 Phạm Thanh Thiểm, Nguyễn Huy Khánh 0 402
Xu thế ứng dụng mạng thông tin vào việc đào tạo các môn học đã và đang trở thành phổ biến. Bài báo...
Một số phần mềm truyền hình trực tuyến có thể sử dụng trong dạy học ngoại ngữ - Phần 2
14/12/2017 04:35:03 Tăng Bá Hoàng, Trần Minh Tuấn, Vũ Thanh Yến (Trường Đại học Hà Nội) 0 537
Bài viết trình bày khái niệm chung về đào tạo từ xa ứng dụng công nghệ, nêu một số phương pháp dạy...
Một số phần mềm truyền hình trực tuyến có thể sử dụng trong dạy học ngoại ngữ - Phần 1
14/12/2017 04:28:48 Tăng Bá Hoàng, Trần Minh Tuấn, Vũ Thanh Yến (Trường Đại học Hà Nội) 0 8961
Bài viết trình bày khái niệm chung về đào tạo từ xa ứng dụng công nghệ, nêu một số phương pháp dạy...