Chương trình học liệu

E-learning applications in foreign language teaching
16/12/2017 03:31:52 Hoang Thi Kieu Hoa, Faculty of Information Technology, Hanoi University 0 464
Hanoi University (HANU), one of the top universities in Vietnam is recognized for its strengths in...
Exploring purposes of learner-instructor interaction in an online english course
16/12/2017 03:17:27 Pham Ngoc Thach (English Department, Hanoi University) 0 473
This paper investigates purposes interaction between learners and instructors of an English...
Mục đích tương tác giữa học viên và giảng viên trong một chương trình học tiếng Anh trực tuyến
16/12/2017 03:14:30 Phạm Ngọc Thạch (Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội Từ khóa: n/a 0 427
Bài viết khảo sát mục đích của sự tương tác giữa sinh viên và giáo viên trong một chương trình học...
Personal learning environment (PLE) for deep, blended language learning
16/12/2017 03:11:26 François Victor Tochon (University of Wisconsin – Madison, USA) 0 385
Online instructional material can serve to cre-ate personal learning environment (PLE) to learn a...
Môi trường học tập cá nhân (PLE) phục vụ phương pháp học tập chuyên sâu
16/12/2017 03:10:34 François Victor Tochon (Trường Đại học Wisconsin – Madison, Hoa Kỳ) 0 465
Tài liệu hướng dẫn học trực tuyến dành cho học viên học ngoại ngữ có thể được áp dụng nhằm tạo môi...
Optimization of interactive whiteboard usage in teaching and learning foreign languages
16/12/2017 03:09:39 Nguyen Bao Chau (French Department, Hanoi University) 0 389
Interactive Whiteboard (IWB), a new technological tool in education that offers strong interactive...
Tối ưu hoá việc sử dụng bảng tương tác trong dạy-học ngoại ngữ
14/12/2017 09:44:22 Nguyễn Bảo Châu (Khoa tiếng Pháp, Truờng Đại học Hà Nội) 0 937
Bảng tương tác (BTT) - công nghệ mới trong giáo dục, có tính tương tác mạnh mẽ và hỗ trợ hiệu quả...
Guide to using Audacity for sound editing in aural skill teaching and testing
14/12/2017 09:42:22 Nguyen Van Ky (English Department, Hanoi University) 0 394
Thanks to rapid development in the IT sector over the past decade or so, multiple high-quality...
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Audacity để hiệu chỉnh âm thanh phục vụ giảng dạy kỹ năng nghe
14/12/2017 09:41:30 Nguyễn Văn Kỷ (Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội) 0 449
Với sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong những năm vừa qua, phải thừa...
Learner satisfaction with content of an online English learning course
14/12/2017 09:40:37 Pham Ngoc Thach, Tang Ba Hoang, Nguyen Quang Vinh (Hanoi University) 0 444
This paper presents preliminary findings of a study about learner interaction with content of an...